Veličine majica

teambladi shirt sizing, t-shirt mockup, shirt template, sizing t-shirt

RUKAV
7,2 °/18,3 cm

RAME
6,5 °/16,5 cm

JAMA NA JAM
20,3 °/51,5 cm

ISPRED
28 °/71 cm